top of page

Artikel av Tissla

Varför behövs visselblåsning?

17 december 2023 träder ny lag i kraft

Från den 17 december 2023 börjar även visselblåsarlagen gälla för företag med fler än 50 anställda. Tidigare gällde den enbart företag med 250 anställda och fler. Se till att ni är redo.

Varför ett visselblåsarsystem är en nödvändighet för din organisation


I dagens affärsvärld är regelefterlevnad och etiskt företagsbeteende av högsta prioritet. Att säkerställa en trygg och öppen arbetsmiljö är inte bara en moralisk skyldighet, utan det är också en grundläggande affärsmässig insikt. Ett visselblåsarsystem är inte längre en lyx – det är en nödvändighet för organisationer som vill skydda sin integritet, stärka sin rykte och främja en sund arbetskultur.


Skydd för visselblåsare

Ett visselblåsarsystem är utformat för att ge en plattform där anställda och andra intressenter kan rapportera potentiella överträdelser och missförhållanden. Denna öppenhet möjliggör att oegentligheter kan tas upp och hanteras utan rädsla för repressalier. Visselblåsare behöver känna sig trygga och skyddade när de gör sina viktiga rapporter, och ett robust visselblåsarsystem ger den nödvändiga sekretessen och säkerheten.


Förhindra lagbrott och företagsrisker

Ett visselblåsarsystem fungerar som en förebyggande mekanism mot potentiella lagbrott och företagsrisker. Genom att uppmuntra rapportering av oegentligheter kan organisationer identifiera och åtgärda problem innan de eskalerar till allvarliga rättsliga eller ryktesskador. Detta bidrar till att minska juridiska kostnader och skapa en starkare förtroendefull relation med intressenter.


Förbättra förtroendet och ryktet

Organisationer som aktivt implementerar ett visselblåsarsystem signalerar sitt engagemang för etiskt beteende och öppenhet. Detta kan skapa förtroende hos anställda, kunder, investerare och samhället i stort. Ett företag som är redo att ta itu med problem och ansvarstagande för sina handlingar har större möjligheter att bygga och behålla ett gott rykte.


Främja en positiv arbetskultur

Ett visselblåsarsystem är mer än bara en rapporteringsmekanism – det är en manifestation av organisationens värderingar. När anställda ser att deras arbetsgivare tar oegentligheter på allvar och stödjer dem när de står upp för det som är rätt, främjar det en positiv arbetskultur. Det skapar en känsla av gemenskap, ansvar och respekt.


Uppfyll lagliga krav

Många länder, inklusive Sverige, har infört lagstiftning som kräver att företag implementerar visselblåsarsystem. Att ignorera dessa krav kan resultera i allvarliga konsekvenser såsom böter och rättsliga påföljder. Genom att ha ett robust visselblåsarsystem i linje med lagliga krav säkerställer du att din organisation inte bara följer lagen utan också arbetar för att höja standarden för etiskt företagsbeteende.


Ett visselblåsarsystem med Tissla

Vid valet av ett visselblåsarsystem är det viktigt att välja en pålitlig partner som förstår din organisations unika behov och lagliga krav. Tissla erbjuder en omfattande visselblåsarlösning som inte bara efterlever lagen utan också främjar öppenhet, säkerhet och en sund arbetskultur.


Sammanfattningsvis är ett visselblåsarsystem en investering i din organisations framtid. Det ger ett starkt skydd för visselblåsare, minskar företagsrisker, stärker ryktet och främjar en positiv arbetskultur. Med Tisslas kvalitetssäkrade lösning kan du vara säker på att du tar ett steg i rätt riktning mot ökad regelefterlevnad och etiskt företagsbeteende.

bottom of page