top of page

Bygg & Fastigheter

Visselblåsartjänst är avgörande för att rapportera brister i byggsäkerhet, korruption vid upphandlingar och överträdelser av miljöregler, vilket säkerställer en trygg och hållbar bygg- och fastighetssektor.

Följ den nya lagen

Det viktiga är att ni uppfyller lagkraven. Har ni fler än 50 anställda behöver ni implementera ett system för visselblåsning. Vi ser till att ert företag uppfyller alla lagkrav, utan att ni behöver göra någonting - vi sköter allt.

Visselblåsning inom bygg- & fastighetsbranschen


Inom bygg- och fastighetsbranschen är ansvarstagande och integritet av avgörande betydelse. Att säkerställa korrekt projektutförande, trygga arbetsmiljöer och efterlevnad av branschregler är prioriterat. Visselblåsning har övergått från att vara en försiktighetsåtgärd till att vara en kritisk komponent för att skydda både företagets rykte och affärsetik.


Inom bygg- och fastighetsbranschen finns utmaningar relaterade till allt från byggnadsnormer och arbetsvillkor till korruption och kvalitetsbrister. Ett byggföretag kan stöta på en situation där en anställd manipulerar arbetsrapporter för att dölja bristande säkerhetsprotokoll. Eller en fastighetsförvaltare kan möta en situation där underhållsåtgärder medvetet försummas för att spara kostnader.


Tissla, vår omfattande visselblåsningstjänst, erbjuder en anpassad lösning som är utformad för branschens specifika behov. Det är enkelt att anta att "Vi har koll på vår etik." Men det är viktigt att förstå att ett enskilt fall av oetiskt beteende kan ha långtgående konsekvenser. Tissla ger er inte bara kontroll över övervakningen, utan också möjlighet att agera i förebyggande syfte.


Tidsaspekten är avgörande. Varje fördröjning i att hantera oegentligheter ökar risken för större konsekvenser. Tissla har en framgångsrik historia av att hjälpa företag snabbt identifiera och hantera oegentligheter innan de utvecklas till omfattande problem. Genom att använda Tissla blir er förmåga att agera och hantera rapporterade ärenden mer strukturerad och effektiv.


Det mest skadliga är det ni inte vet. En situation kan förvärras utan att ni är medvetna om det, och konsekvenserna kan vara förödande. Ett byggföretag kan upptäcka att arbetsplatsolyckor eller oegentligheter i materialhantering inte rapporteras korrekt. Bristande uppmärksamhet på sådana problem kan leda till rättsliga påföljder, ekonomiska förluster och påverka både rykte och förtroende.


Svensk lag kräver att företag med över 50 anställda implementerar ett internt visselblåsningssystem. Att bortse från detta krav kan få allvarliga konsekvenser, inklusive juridiska sanktioner och försämrat rykte.


Genom att välja Tissla stärker ni inte bara er etik utan också förtroendet för er verksamhet. Genom att agera nu säkrar ni framtiden och undviker potentiella hinder. Varje steg ni tar idag bygger grunden för en ansvarsfull och framgångsrik väg framåt.

bottom of page