top of page

Tillverkning & råvaror

Genom att implementera en visselblåsartjänst kan branschen för tillverkning och råvaror snabbt identifiera och åtgärda problem som rör produktionskvalitet, säkerhet på arbetsplatsen och hållbarhetsfrågor. Detta stärker kvalitetskontrollen, säkerheten för arbetstagare och hållbarheten i produktionsprocessen, vilket i sin tur bidrar till en mer ansvarsfull och effektiv verksamhet.

Följ den nya lagen

Det viktiga är att ni uppfyller lagkraven. Har ni fler än 50 anställda behöver ni implementera ett system för visselblåsning. Vi ser till att ert företag uppfyller alla lagkrav, utan att ni behöver göra någonting - vi sköter allt.

Visselblåsning inom tillverkning & råvarubranschen


Inom skol- och utbildningssektorn är integritet, säkerhet och elevvälmående av yttersta vikt. Att skapa en trygg och rättvis lärandemiljö är avgörande för elevernas utveckling och framtid. Visselblåsning har blivit en oumbärlig mekanism för att identifiera och åtgärda problem som kan hota elevers och personalens välbefinnande.


Inom skol- och utbildningssektorn kan det finnas en rad utmaningar, från trakasserier och mobbning till ekonomiska oegentligheter och bristande säkerhet. En lärare kan ställas inför en situation där elevsäkerheten hotas, eller en administratör kan konfronteras med en oegentlighet som rör budget eller resurshantering. Visselblåsning blir ett effektivt sätt att uppmärksamma och åtgärda dessa frågor i tid.


Tissla, vår omfattande visselblåsningstjänst, erbjuder en säker och konfidentiell plattform för elever, föräldrar och personal att rapportera eventuella problem. Det gör att skolan kan snabbt agera för att förebygga eller hantera problem innan de eskalerar. Genom att använda Tissla stärker ni er skolas rykte som en säker och ansvarsfull inlärningsmiljö.


Det är nödvändigt att agera snabbt och korrekt när det gäller elevers och personals säkerhet. Att inte uppmärksamma och hantera problem kan leda till allvarliga konsekvenser för elevers välbefinnande och utveckling. Tissla ger er verktygen för att hantera frågor proaktivt och minska risken för skada.


Det som kan verka som mindre problem kan snabbt förvandlas till allvarliga situationer om de inte hanteras i tid. En situation där trakasserier eller diskriminering tolereras kan skapa en ogynnsam inlärningsmiljö och skada elevernas självkänsla. Genom att implementera Tissla visar ni att ni tar elevers och personals säkerhet och välbefinnande på allvar.


Svensk lag kräver att skolor och utbildningsinstitut med över 50 anställda implementerar ett internt visselblåsningssystem. Att inte följa lagen kan resultera i rättsliga påföljder och negativ publicitet.


Genom att välja Tissla visar ni ert engagemang för en säker, rättvis och ansvarsfull inlärningsmiljö. Genom att agera nu stärker ni er skolas rykte och skapar en plattform där elever och personal kan trivas och utvecklas tryggt.

bottom of page