top of page

Energi & miljö

Med en visselblåsartjänst kan rapporter om utsläpp, föroreningar och överträdelser av miljöföreskrifter snabbt identifieras och åtgärdas, vilket stärker hållbarheten och miljöskyddet inom energisektorn.

Följ den nya lagen

Det viktiga är att ni uppfyller lagkraven. Har ni fler än 50 anställda behöver ni implementera ett system för visselblåsning. Vi ser till att ert företag uppfyller alla lagkrav, utan att ni behöver göra någonting - vi sköter allt.

Visselblåsning inom energi & miljösektorn

Inom energi- och miljösektorn är hållbarhet och miljöskydd av största vikt. Att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med miljöregler är avgörande för att bevara planetens resurser och skapa en hållbar framtid. Visselblåsning har blivit en värdefull resurs för att upptäcka och förhindra situationer som kan påverka både miljöskydd och företagets integritet.


Inom energi- och miljösektorn står man inför en mängd utmaningar, från potentiella utsläpp och miljöförstöring till otillåten avfallshantering och regelbrott. Ett företag kan hamna i en situation där miljöregler ignoreras för att minska kostnader eller där potentiella faror försummas för att snabba upp projekt. Genom att ha en visselblåsningstjänst kan ni snabbt identifiera och åtgärda sådana situationer innan de får allvarliga konsekvenser.


Tissla, vår heltäckande visselblåsningstjänst, ger er möjligheten att uppmärksamma och hantera potentiella miljörisker i realtid. Den skapar en säker kanal för anställda och intressenter att rapportera eventuella överträdelser av miljöregler och etiska riktlinjer. Genom att använda Tissla kan ni visa ert åtagande för miljöskydd och hållbarhet.


Snabba reaktioner är avgörande när det gäller miljöskydd. Att inte agera i tid kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive miljöförstöring, rättsliga påföljder och negativ påverkan på företagets rykte. Tissla ger er de nödvändiga verktygen för att identifiera och åtgärda problem innan de får allvarliga konsekvenser.


Det är viktigt att undvika situationer där miljöfara förbises eller miljöregler bryts. En händelse där farliga utsläpp ignoreras eller där företagets miljöansvar undermineras kan leda till omfattande miljöskador och förlorad trovärdighet. Genom att införa Tissla visar ni att ni tar ert ansvar för miljön på allvar.


Svensk lag kräver att företag med över 50 anställda implementerar ett internt visselblåsningssystem. Att inte följa detta kan resultera i rättsliga påföljder och påverka företagets rykte och miljöintegritet.


Genom att välja Tissla kan ni agera för miljöskydd och hållbarhet samtidigt som ni minimerar risken för juridiska påföljder och skadad image. Genom att agera nu visar ni ert åtagande för en renare och mer hållbar framtid. Varje steg ni tar med Tissla stärker er position inom energi- och miljösektorn.

bottom of page