top of page

Offentlig sektor

Med en visselblåsartjänst kan rapporter om tjänstefel, korruption och misskötsel inom den offentliga sektorn snabbt uppmärksammas och åtgärdas, vilket stärker trovärdigheten och effektiviteten.

Följ den nya lagen

Det viktiga är att ni uppfyller lagkraven. Har ni fler än 50 anställda behöver ni implementera ett system för visselblåsning. Vi ser till att ert företag uppfyller alla lagkrav, utan att ni behöver göra någonting - vi sköter allt.

Visselblåsning inom offentlig sektor


Inom den offentliga sektorn är öppenhet och ansvar avgörande för att bygga förtroende hos medborgare och samhället som helhet. Att säkerställa att offentliga tjänster levereras på ett rättvist och ärligt sätt är grundläggande för att upprätthålla samhällets välfärd.

Visselblåsning har blivit ett värdefullt verktyg för att upptäcka och hantera situationer som kan påverka den offentliga sektorns integritet och effektivitet.


Inom den offentliga sektorn står man inför utmaningar som rör korruption, nepotism, överträdelser av offentlig upphandling samt andra oegentligheter. Situationer kan uppstå där maktmissbruk ignoreras eller där beslutsfattande inte följer transparenta processer. Genom att ha en visselblåsningstjänst kan ni snabbt identifiera och agera på sådana situationer innan de underminerar offentliga tjänsters trovärdighet och ärlighet.


Tissla, vår heltäckande visselblåsningstjänst, ger er möjligheten att skapa en trygg kanal där anställda och medborgare kan rapportera eventuella överträdelser av etiska riktlinjer och oegentligheter inom den offentliga sektorn. Genom att använda Tissla kan ni proaktivt säkerställa att er sektor bibehåller en hög nivå av öppenhet och ansvar.


Snabba reaktioner är avgörande inom den offentliga sektorn. Att inte hantera problem i tid kan leda till minskat förtroende för myndigheter och negativ påverkan på samhället. Tissla ger er de verktyg ni behöver för att upptäcka och agera på problem innan de får allvarliga konsekvenser.


Det är viktigt att undvika situationer där förtroendet för den offentliga sektorn skadas eller beslut fattas på ogrundade grunder. En händelse där maktmissbruk eller bristande öppenhet förekommer kan leda till förlorat förtroende från medborgare och underminera samhällsservice. Genom att införa Tissla visar ni att ni tar ansvar för att upprätthålla hög etik och ansvar inom den offentliga sektorn.


Enligt svensk lag kräver offentliga organisationer med över 50 anställda att implementera ett internt visselblåsningssystem. Att inte följa detta kan resultera i rättsliga påföljder och påverka organisationens rykte och förtroende.


Genom att välja Tissla visar ni er engagering för öppenhet och ansvar inom den offentliga sektorn. Genom att agera nu stärker ni förtroendet för samhällets institutioner och minskar risken för rättsliga påföljder. Varje steg ni tar med Tissla bidrar till att bygga en starkare och mer ansvarsfull offentlig sektor.

bottom of page