top of page

Konsultföretag

Inom konsult- och rådgivningsbranschen är en visselblåsartjänst viktig för att hantera rapporter om oetiskt beteende, intressekonflikter och oskäliga avgifter, vilket säkerställer affärsetik och kvalitet.

Följ den nya lagen

Det viktiga är att ni uppfyller lagkraven. Har ni fler än 50 anställda behöver ni implementera ett system för visselblåsning. Vi ser till att ert företag uppfyller alla lagkrav, utan att ni behöver göra någonting - vi sköter allt.

Visselblåsning i konsultbranschen


Inom konsult- och rådgivningsbranschen står förtroende och integritet i fokus. Men vi kan inte bortse från den reella risken för oetiskt beteende och intressekonflikter som kan underminera dessa grundläggande värden.


Därför har visselblåsning gått från att vara en försiktighetsåtgärd till en kritisk mekanism för att skydda både företags rykte och affärsetik.


Visselblåsning ger en trygg kanal för anställda och intressenter att rapportera oegentligheter. Det kan inkludera fall av korruption, konflikter av intresse och andra överträdelser av etiska standarder. Ett företag inom konsult- och rådgivningsbranschen kan exempelvis upptäcka en anställd som olagligt delar känslig kundinformation med konkurrenter för personlig vinning. Eller en ledningsmedlem kan försöka påverka rekommendationer för personlig ekonomisk fördel.


Tissla är en mångsidig visselblåsartjänst som erbjuder en genomtänkt lösning för branschens unika behov. Det är enkelt att tänka "Vi har koll på vår etik." Men det är viktigt att förstå att ett enda fall av oetiskt beteende kan få omfattande konsekvenser. Tissla ger er inte bara kontroll över övervakning, utan också förmågan att agera proaktivt.


Tidsaspekten är avgörande. Varje fördröjning i att hantera oegentligheter ökar risken för större konsekvenser. Tissla har en imponerande historia av att hjälpa företag snabbt identifiera och hantera oegentligheter innan de utvecklas till större problem. Genom att använda Tissla blir er förmåga att reagera och hantera rapporterade ärenden mer strukturerad och effektiv.


Det farligaste är det du inte känner till. En situation kan utvecklas utan att ni är medvetna om det, och konsekvenserna kan vara ödesdigra. Ett konsultföretag kan upptäcka att en av dess medarbetare tar emot mutor i utbyte mot att ge vissa kunder fördelaktiga rekommendationer. En bristande uppmärksamhet på sådana problem kan inte bara underminera affärsrelationer, utan också leda till rättsliga konsekvenser och ekonomiska förluster.


Den svenska lagen kräver att företag med över 50 anställda har ett internt visselblåsningssystem på plats. Att inte följa dessa krav kan få allvarliga konsekvenser, inklusive böter och skadat rykte.


Välj Tissla som ert verktyg för att stärka er etik och affärsetik. Genom att agera idag kan ni säkra er framtid och undvika fallgropar. Varje åtgärd ni vidtar nu sätter grunden för en ansvarsfull och framgångsrik väg framåt.

bottom of page