top of page

Bank & Finans

En visselblåsartjänst är oumbärlig för att bekämpa penningtvätt, korruption och ekonomiska oegentligheter, vilket främjar transparens och förtroende inom finanssektorn.

Följ den nya lagen

Det viktiga är att ni uppfyller lagkraven. Har ni fler än 50 anställda behöver ni implementera ett system för visselblåsning. Vi ser till att ert företag uppfyller alla lagkrav, utan att ni behöver göra någonting - vi sköter allt.

Visselblåsning inom bank & finans


Inom bank- och finansbranschen är ansvar, förtroende och integritet grundläggande för verksamhetens framgång. Att upprätthålla höga etiska standarder och förhindra ekonomisk brottslighet är en ständig utmaning. Visselblåsning har blivit en central mekanism för att säkerställa både bolagets och kundernas intressen.


Inom bank- och finansbranschen finns ett brett spektrum av risker som måste hanteras, från penningtvätt och korruption till insiderhandel och bedrägeri. Ett finansinstitut kan konfronteras med en situation där interna eller externa aktörer agerar olagligt för att gynna sig själva på bekostnad av företaget och dess klienter. Eller en anställd med insiderinformation kan dra nytta av det för egen vinning.


Tissla, vår heltäckande visselblåsningstjänst, erbjuder er möjlighet att upptäcka och agera mot oegentligheter innan de får allvarliga konsekvenser. Den öppnar en trygg kommunikationskanal för anställda och andra intressenter att rapportera om misstänkt oegentlighet, utan att riskera repressalier. Genom att använda Tissla stärker ni ert förtroende och minskar risken för finansiella och juridiska förluster.


Vikten av snabb och korrekt hantering kan inte överdrivas. Förseningar i att identifiera och åtgärda oegentligheter kan leda till stora ekonomiska förluster och allvarlig skada på företagets rykte. Tissla hjälper er att agera i realtid och ta kontroll över situationen innan den eskalerar.


Undvik fallgropar som kan äventyra er framtid. En enda incident av ekonomiskt bedrägeri eller olaglig insiderhandel kan underminera förtroendet för hela finansbranschen. Genom att implementera Tissla visar ni att ni tar ansvar och agerar för att säkerställa att bank- och finansverksamheten är rättvis och etisk.


Svensk lag kräver att företag med över 50 anställda inför ett internt visselblåsningssystem. Att inte följa lagen kan resultera i juridiska påföljder och allvarliga skador på ert rykte.


Genom att välja Tissla skyddar ni inte bara era intressen utan också era klienters och investerares förtroende. Genom att agera nu visar ni ert åtagande för ansvar och etik. Genom att använda Tissla gör ni en investering i en trygg och etisk framtid.

bottom of page