top of page

Artikel av Tissla

Guide: Följ lagen

17 december 2023 träder ny lag i kraft

Från den 17 december 2023 börjar även visselblåsarlagen gälla för företag med fler än 50 anställda. Tidigare gällde den enbart företag med 250 anställda och fler. Se till att ni är redo.

Uppnå regelefterlevnad med visselblåsarlagen

Från och med den 17 december 2023 kräver den svenska visselblåsarlagen att alla företag med fler än 50 anställda implementerar en visselblåsarlösning och etablerar rutiner för hantering av visselblåsningar. Läs mer om vad ditt företag behöver göra för att säkerställa överensstämmelse med visselblåsarlagen.


Förstå den svenska visselblåsarlagen

Den svenska visselblåsarlagen, officiellt kallad "Lagen om Skydd för Personer som Rapporterar Om Missförhållanden," infördes som en reaktion på EU:s visselblåsarriktlinje. Riktlinjen betonar vikten av att stärka skyddet för visselblåsare och att företag ska implementera ett system för rapportering av missförhållanden. Detta inte bara ökar öppenheten utan skyddar även företaget och dess anställdas välbefinnande.


Krav på efterlevnad

Visselblåsarlagen gäller företag med över 50 anställda och inkluderar inte bara heltidsanställda utan även volontärer, praktikanter, aktieägare och alla som utför arbete på företagets vägnar. Företag måste erbjuda potentiella visselblåsare information om rapporteringsprocessen och säkerställa att inkommande ärenden hanteras korrekt.


Kärnan i en visselblåsarlösning

Visselblåsarlösningar kan ha olika former, men de har alla ett gemensamt mål: att samla in information från visselblåsare under strikt sekretess och möjliggöra uppföljning mellan visselblåsare och mottagare. Rapportering kan göras skriftligt, muntligt eller genom fysiska möten.


Vikten av en fullständig lösning

Att enbart skapa en e-postadress eller implementera en visselblåsar-policy kan vara otillräckligt för att säkerställa efterlevnad. Visselblåsarlagen kräver en hög standard av konfidentialitet, säkerhet och korrekt hantering av ärenden. Efterlevnad kräver inte nödvändigtvis en kostsam eller komplex lösning; en effektiv visselblåsarlösning bör vara användarvänlig och uppfylla de lagliga kraven.


Uppnå regelefterlevnad

Följande delar behövs för att upp regelefterlevnad:

  1. Visselblåsarfunktion – Tekniskt system för rapportering, uppföljning och hantering

  2. Visselblåsar-policy – Riktlinjer för rapportering, användning av systemet osv

  3. Mottagningsfunktion – Oberoende hantering av ärenden, snabba svar och beslutsfattande.


Uppfylla lagens standarder

För att säkerställa visselblåsarens konfidentialitet är en robust visselblåsarfunktion avgörande. Systemet måste garantera att endast auktoriserad personal hanterar ärendet och att visselblåsarens identitet förblir skyddad.


Tydliga riktlinjer

Att informera anställda är avgörande. En tydlig visselblåsar-policy bör täcka rapporteringsprocessen, externa rapporteringskanaler och hur mottagaren hanterar den lämnade informationen.


Effektiv hantering av ärenden

En tredje kritisk komponent är korrekt hantering av ärenden. Oberoende och kunniga mottagare säkerställer att inkommande ärenden behandlas korrekt och snabbt. Bekräftelse på ärendemottagande måste ges inom sju dagar, även om de ordinarie mottagarna är på semester.


Kostnadseffektiva och pålitliga Lösningar

Att implementera en laglig visselblåsarlösning behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Enligt uppskattningar ligger årliga kostnaden för en efterlevande visselblåsarlösning på cirka 29 000 SEK. Tisslas omfattande lösning är ett kostnadseffektivt alternativ som kombinerar kvalitet och efterlevnad.


Följ lagen inom 30 minuter

Uppnå regelefterlevnad med med Tissla. Vi sätter upp era interna policys och riktlinjer, samt ett webbsystem och telefonlinje för rapportering av ärenden - dessutom hanterar vi allting åt er. Ja, ni behöver inte göra någonting. Vi kan det här, så låt oss hjälpa er.

bottom of page