top of page

Artikel av Tissla

Allt du behöver veta om visselblåsning

17 december 2023 träder ny lag i kraft

Från den 17 december 2023 börjar även visselblåsarlagen gälla för företag med fler än 50 anställda. Tidigare gällde den enbart företag med 250 anställda och fler. Se till att ni är redo.

Allt du behöver veta om visselblåsarlagen!

Visselblåsarlagen har blivit alltmer betydelsefull i dagens affärsvärld. Den erbjuder ett skyddsnät för dem som vågar stå upp mot missförhållanden och otillbörligt beteende inom företag och organisationer. Men vad är egentligen visselblåsarlagen och hur påverkar den dig som arbetsgivare eller anställd? Låt oss utforska allt du behöver veta om denna lag och dess relevans i dagens samhälle.


Vad är visselblåsning och visselblåsarlagen?

Visselblåsning innebär att en person avslöjar eller rapporterar om olagliga eller oetiska handlingar inom en organisation. Dessa handlingar kan vara allt från korruption och ekonomisk brottslighet till diskriminering och hälsorisker. För att uppmuntra och skydda dem som vågar att stå upp mot sådana överträdelser antogs visselblåsardirektivet inom EU, och det implementerades i Sverige genom visselblåsarlagen.


Vem omfattas av visselblåsarlagen?

Visselblåsarlagen gäller för olika typer av verksamheter, oavsett om de är företag, myndigheter eller andra organisationer. I Sverige omfattar lagen företag med fler än 50 anställda. Detta innebär att arbetsgivare har ett ansvar att tillhandahålla en säker och konfidentiell kanal för anställda att rapportera överträdelser.


Fördelar med att implementera en visselblåsarlösning

Att implementera en visselblåsarlösning går utöver att enbart följa lagkraven. Det skapar en kultur av öppenhet och ansvar, där anställda känner sig trygga att rapportera problem utan rädsla för repressalier. Här är några fördelar med en sådan lösning:

  1. Ökad förtroende: När anställda vet att det finns en säker plattform att rapportera överträdelser ökar förtroendet för ledningen och organisationen som helhet.

  2. Förbättrad arbetsmiljö: En visselblåsarlösning hjälper till att skapa en arbetsmiljö fri från olagligt eller oetiskt beteende, vilket i sin tur förbättrar produktiviteten och välmåendet bland anställda.

  3. Minskad risk: Genom att fånga och hantera överträdelser tidigt minskar risken för att små problem eskalerar till större skandaler eller juridiska konsekvenser.

  4. Ökad överensstämmelse: Visselblåsarlagen kräver att organisationer agerar i enlighet med de högsta etiska standarderna. En visselblåsarlösning hjälper till att säkerställa att dessa standarder upprätthålls.


Hur kan du implementera en visselblåsarlösning?

Att implementera en effektiv visselblåsarlösning är inte bara ett krav, det är en strategisk investering i organisationens integritet och framtid. Här är några steg för att komma igång:


  1. Identifiera behoven: Förstå organisationens behov och utmaningar när det gäller att hantera överträdelser och visselblåsning.

  2. Välj rätt lösning: Hitta en pålitlig visselblåsarlösning som passar organisationens storlek och struktur. Lösningen bör vara användarvänlig och säker.

  3. Anpassa och konfigurera: Anpassa lösningen efter organisationens behov och kommunicera om den till anställda. Se till att alla förstår hur man använder systemet.

  4. Utbilda personalen: Ge anställda utbildning om visselblåsning, hur man rapporterar och vilka rättigheter och skydd de har enligt lagen.

  5. Kommunicera och följa upp: Kommunicera regelbundet om visselblåsarlösningen och hur den fungerar. Följ upp med anställda för att säkerställa att lösningen fungerar som den ska.


Slutsats

Visselblåsarlagen är en viktig komponent för att skapa en rättvis och etisk arbetsmiljö. Genom att implementera en effektiv visselblåsarlösning kan organisationer inte bara efterleva lagkraven utan också bygga en företagskultur som främjar öppenhet och ansvar. Och viktigast av allt, det ger anställda möjligheten att stå upp för vad som är rätt och förebygga framtida överträdelser.

bottom of page