top of page

Article by Tissla

Common mistakes

On December 17, 2023, a new law comes into effect

Starting from December 17, 2023, the Whistleblower Protection Act will also apply to companies with more than 50 employees. Previously, it only applied to companies with 250 employees or more. Make sure you are prepared.

Vanliga misstag företag gör inom visselblåsning


Visselblåsning är en viktig mekanism för att främja öppenhet, ansvar och etiskt beteende inom företag och organisationer. Det är emellertid inte ovanligt att företag gör misstag när det gäller att implementera och hantera sina visselblåsarmekanismer. Här är några vanliga misstag som företag bör undvika för att säkerställa en effektiv och framgångsrik visselblåsarkultur:


  1. Bristfällig kommunikation: Ett vanligt misstag är att företag inte kommunicerar tillräckligt tydligt om visselblåsarmöjligheter och hur rapporteringen ska ske. Det är viktigt att informera alla anställda om visselblåsningens existens, dess syfte och fördelar, samt hur man kan rapportera misstänkta överträdelser.

  2. Otillräcklig anonymitet: Anonymitet är avgörande för att visselblåsare ska känna sig trygga att rapportera. Företag gör misstag när de inte tillhandahåller adekvata anonyma rapporteringskanaler eller inte hanterar informationen på ett sätt som skyddar visselblåsarens identitet.

  3. Brister i uppföljning: Att få in rapporter är en sak, men att agera på dem är en annan. Företag gör ofta misstag genom att inte följa upp och utreda inkomna rapporter i tid. Detta underminerar visselblåsarnas förtroende och gör det svårt att adressera problemen i organisationen.

  4. Rädsla för repressalier: Ett vanligt misstag är att anställda inte vågar rapportera på grund av rädsla för repressalier. Företag bör se till att det finns starka skyddsmekanismer på plats för att skydda visselblåsare från negativa konsekvenser som trakasserier eller uppsägning.

  5. Bristfällig utbildning: Utbildning om visselblåsning och hur man korrekt rapporterar är avgörande. Många företag gör misstag genom att inte erbjuda tillräcklig utbildning till sina anställda, vilket leder till förvirring och felaktig användning av visselblåsarmekanismerna.


Att undvika dessa vanliga misstag är viktigt för att skapa en sund och effektiv visselblåsarkultur i företaget. Genom att satsa på tydlig kommunikation, anonymitet, adekvat uppföljning, skyddsmekanismer och utbildning kan företag bygga förtroende, säkerhet och en stark etisk grund för hela organisationen.

bottom of page