top of page

IT technology

Whistleblower service is necessary to handle reports of data protection breaches, privacy breaches and security holes, increasing IT security and protecting customer data.

Follow the new law

The important thing is that you meet the legal requirements. If you have more than 50 employees, you need to implement a whistleblowing system. We ensure that your company complies with all legal requirements without you having to do anything - we take care of everything.

Vissleblåsning inom IT-branschen


Inom teknik- och IT-branschen spelar innovation och förtroende en avgörande roll. Att säkerställa att teknologiska framsteg följer etiska normer och att företag agerar ansvarsfullt gentemot kunder och samhället är nödvändigt för att bygga en hållbar och framgångsrik verksamhet. Visselblåsning har blivit ett värdefullt verktyg för att upptäcka och hantera situationer som kan påverka branschens rykte och integritet.


Teknik- och IT-branschen möter unika utmaningar, inklusive integritetskränkningar, dataintrång, upphovsrättsbrott och etiska dilemman kring artificiell intelligens. Situationer kan uppstå där data hanteras på ett oetiskt sätt eller där teknologiska lösningar inte respekterar kundintegritet. Genom att ha en visselblåsningstjänst kan ni snabbt identifiera och hantera sådana situationer innan de påverkar förtroendet för er verksamhet.


Tissla, vår heltäckande visselblåsningstjänst, ger er möjligheten att etablera en säker kanal där anställda och samarbetspartners kan rapportera eventuella överträdelser av etiska riktlinjer och tekniska integritetsnormer inom teknik- och IT-branschen. Genom att använda Tissla kan ni proaktivt säkerställa att er verksamhet upprätthåller höga etiska standarder och kundtillit.


Snabba reaktioner är avgörande inom teknik- och IT-branschen. Att inte hantera problem i tid kan leda till dataintrång, säkerhetsrisker och negativ påverkan på kunders förtroende. Tissla ger er de verktyg ni behöver för att upptäcka och agera på problem innan de får allvarliga konsekvenser.


Det är viktigt att undvika situationer där kundförtroendet för er teknologi undermineras eller där etiska normer inte respekteras. En händelse där teknologiska lösningar inte lever upp till förväntningar eller där dataskydd och säkerhet åsidosätts kan leda till förlorade affärsmöjligheter och skada varumärkesintegriteten. Genom att använda Tissla visar ni att ni tar ansvar för att bygga teknik som är både innovativ och etiskt hållbar.


Enligt svensk lag kräver teknik- och IT-företag med över 50 anställda att implementera ett internt visselblåsningssystem. Att inte följa detta kan resultera i rättsliga påföljder och påverka företagets rykte samt förtroende.


Genom att välja Tissla visar ni er engagering för att följa etiska normer och bygga teknik som stärker kundförtroendet inom teknik- och IT-branschen. Genom att agera nu stärker ni ert rykte som en ansvarsfull aktör på marknaden och minskar risken för rättsliga påföljder. Varje steg ni tar med Tissla främjar en sund och innovativ utveckling av teknologin och bidrar till att skapa en mer pålitlig teknik- och IT-sektor.

bottom of page