top of page

Service

With a whistleblower service, incidents of unethical behavior, poor customer service and other challenges in the service industry can be quickly reported and dealt with. This promotes a higher standard of professionalism and customer satisfaction, and helps maintain a positive and reliable image of your services.

Follow the new law

The important thing is that you meet the legal requirements. If you have more than 50 employees, you need to implement a whistleblowing system. We ensure that your company complies with all legal requirements without you having to do anything - we take care of everything.

Vissleblåsning inom servicebranschen


Inom service-branschen är förtroende och kundnöjdhet av högsta prioritet. Att leverera pålitliga och kvalitativa tjänster är avgörande för att bygga starka och långvariga kundrelationer. För att säkerställa att era tjänster upprätthåller höga standarder och att ni agerar etiskt är visselblåsning en ovärderlig resurs.


Service-branschen står inför specifika utmaningar som kundklagomål, otillräcklig tjänstekvalitet och etiska dilemman. Det kan uppstå situationer där tjänster inte levereras som utlovat eller där oetiska handlingar upptäcks. Genom att implementera en visselblåsningstjänst kan ni snabbt identifiera och ta itu med sådana situationer innan de skadar er verksamhet.


Tissla, vår omfattande visselblåsningstjänst, erbjuder er möjligheten att etablera en trygg plattform där era anställda och samarbetspartners kan rapportera eventuella överträdelser av etiska riktlinjer och tjänstekvalitetsstandarder inom service-branschen. Genom att använda Tissla kan ni proaktivt säkerställa att er verksamhet fortsätter att hålla högsta etiska standarder och kundnöjdhet.


I en bransch där snabb reaktion och upprätthållande av kundförtroende är avgörande är visselblåsning en kraftfull mekanism. Att inte agera i tid kan leda till förlorade kunder och skada ert rykte. Tissla ger er möjligheten att snabbt identifiera och hantera problem innan de får långtgående konsekvenser.


Att undvika situationer som underminerar företagets anseende och förtroende är avgörande. En händelse där tjänster inte uppfyller kundens förväntningar eller där etiska standarder inte efterlevs kan leda till förlorade affärsmöjligheter och skada ert varumärke. Genom att använda Tissla visar ni att ni tar ansvar för att erbjuda tjänster som är både pålitliga och etiskt ansvarsfulla.


Enligt svensk lag krävs att service-företag med över 50 anställda implementerar en intern visselblåsningstjänst. Att inte följa detta kan leda till rättsliga påföljder och skada ert rykte och förtroende.


Genom att välja Tissla visar ni er engagering i att erbjuda tjänster av hög kvalitet och följa etiska standarder inom service-branschen. Genom att agera nu, stärker ni er ställning som en pålitlig aktör på marknaden och minskar risken för rättsliga påföljder. Varje steg ni tar med Tissla bidrar till att främja en sund och pålitlig utveckling av service-branschen och hjälper till att bygga långvariga och givande kundrelationer.

bottom of page